Provozní řád

Provozní řád projektu SHerna

čl.1
Úvodní ustanovení

 1. SHerna je projekt studentského klubu Silicon Hill (dále jen “SH”), který je součástí Studentské unie ČVUT (dále jen “SU”).
 2. Tyto předpisy platí pro místnosti projektu SHerna, které se nachází v:
  • místnosti 347, blok 4, Koleje Strahov (dále jen “SHerna B4”);
  • místnosti 347, blok 6, Koleje Strahov (dále jen “SHerna B6”).
 3. SHerna má vedoucího podle stanov SH (vedoucí projektu). Vedoucí projektu musí být členem SH.
 4. Členem projektu SHerna se rozumí člen SH, který se stará o chod místností, které spadají pod projekt SHerna.
 5. Návštěvníkem se rozumí, každá osoba, která se vyskytuje v místnosti SHerna B4 nebo SHerna B6 a není členem projektu SHerna.
 6. Vypůjčitelem se rozumí člen SH, který si zarezervuje místnost projektu SHerna pomocí rezervačního systému k tomu určenému.

čl.2
Práva a povinnosti

 1. Každý člen projektu SHerna má nárok na přístup do místností projektu pomocí přístupové karty.
 2. Přístupy do místností se řídí pravidly pro registraci karet SH.
 3. Člen projektu SHerna má právo na změnu nebo zrušení rezervace, ať už probíhající nebo nadcházející.
 4. Vypůjčitel může navštívit místnost po předem vytvořené rezervaci, přidané kartě a službě ke svému účtu v informačním systému SH.
 5. Vypůjčitel je povinný před vstupem do místnosti použít svou registrovanou vstupní kartu, aby se dostal do místnosti projektu.
 6. Do místností projektu SHerna mají povolen vstup pouze ti návštěvníci, kteří nemají udělen ban na služby základní členství a SHerna.
 7. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel projektu SHerna.
 8. Vypůjčitel je odpovědný za všechny návštěvníky, kteří se v rezervovaný čas nacházejí spolu s vypůjčitelem v místnosti projektu SHerna.
 9. Vypůjčitel a všichni návštěvníci, které vypůjčitel vpustil do místnosti, jsou povinní odejít nejpozději v čase, do kterého má vypůjčitel místnost zarezervovanou pomocí rezervačního systému.
 10. Vypůjčitel je povinný zkontrolovat stav místnosti a její vybavení dle inventárního seznamu a nahlásit veškerá poškození a znečištění. Po zjištění poničení místnosti či vybavení bude náhrada škody směrována na posledního vypůjčitele uvedeného v rezervačním systému.
 11. V místnostech projektu je zakázáno nosit venkovní obuv.
 12. Každému návštěvníkovi projektu SHerna vzniká povinnost při vstupu do místnosti odložit svou obuv u dveří do botníku.
 13. Vynášení vybavení z místností projektu SHerna je zakázáno, pokud vedoucí projektu neurčí jinak.
 14. Za porušení pravidel provozního řádu projektu SHerna, může být viník postižen tresty SH, což je například zákaz využívání projektu SHerna nebo ban na základní členství, což, mimo jiné, znamená odpojení od SH sítě.
 15. Za porušení pravidel provozního řádu projektu SHerna, při kterém dojde k újmě na majetku SH nebo třetí osoby, je viník povinen vzniklou škodu uhradit.
 16. V případě, že se neprokáže viník, tak za porušení pravidel odpovídá vypůjčitel.
 17. V místnostech projektu SHerna je každý povinen dodržovat základní hygienické návyky a před ukončením rezervace vrátit vše do původního stavu.
 18. Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řád projektu SHerna a zároveň dodržovat interní pravidla klubu SH, Stanovy klubu SH, Stanovy SU a zákony České republiky.
 19. V místnostech projektu SHerna je zakázáno:
  • konzumace jídla
  • popíjení alkoholických nápojů
  • pití z jiných než uzavíratelných plastových lahví
  • kouření
  • hlasitá reprodukce hudby a ozvučení
  • manipulace s kabeláží a plátnem, hýbání s projektorem

čl. 3
Kroky pro zapůjčení místnosti

 1. Registraci karty má na starosti vedoucí kanceláře, paní Sojková (blok 1, 1. patro, kancelář SU, číslo dveří 40, na konci chodby vpravo)
  • Registrovat lze pouze kartu s explicitně uvedeným jménem uživatele a fotkou (ISIC, Lítačka, ...).
  • Karta musí mít unikátní identifikátor uvedeným na sobě (číslo karty ISIC, číslo Lítačka, ...).
  • Karta není přenosná a nesmí se půjčovat.
  • Pokud kartu ztratíte, neprodleně to nahlaste, abychom ji v systému zablokovali.
  • Každý člen SH může mít registrovanou pouze jednu kartu.
  • Různé druhy čipů a NFC nálepky se neregistrují.
 2. Přidání služby SHerna do ISu je nezbytnou součástí pro vstup do místnosti. Službu do systému IS přidává vedoucí projektu. Pro přidání služby napište požadavek na email sherna@siliconhill.cz.
 3. Před vstupem do místnosti je nezbytné mít vytvořenou rezervaci v rezervačním systému.
 4. Se vstupem do místnosti vypůjčitel souhlasí, že si přečetl a byl srozumněn s Provozním řádem.

čl. 4
Pravidla rezervací

 1. Vypůjčitel potvrzuje rezervaci přiložením své registrované karty na čtečku a vstupem do místnosti.
 2. Maximální délka rezervace je 6 hodin.
 3. Rezervaci je možné upravit 15 minut před jejím začátkem.
 4. Rezervaci je možné vytvořit maximálně 14 dní dopředu.
 5. Do místnosti je možné vstoupit 15 minut před začátkem rezervace.
 6. Uživatel má možnost 30 minut před koncem rezervace ji prodloužit nebo ukončit.